11

مديرکل زندانهاي چهارمحال و بختياري در ديدار مديرعامل صندوق کارآفريني اميد استان: ايجاد زمينه اشتغال مددجويان پس از آزادي از زندان، از بازگشت مجدد آنها به زندان جلوگيري خواهد نمود

“سيد عبدالرحمن توفيقيان” مديرکل زندانهاي استان با “مرتضي ليريايي” مديرعامل صندوق کارآفريني اميد چهارمحال و ...

ادامه مطلب »