مدیرکل زندان های چهارمحال و بختیاری در جلسه کمیته امنیتی ستاد کاهش آسیب تأکید نمود: باید سرکشی های شبانه به صورت غیرمترقبه و مستمر از تمامی زندان های استان توسط مسئولین ستادی انجام گیرد

حمیدرضا حیدری در جلسه کمیته امنیتی ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر زندان های استان بر ...

ادامه مطلب »